កម្មវិធី ខ្ញុំ និងអ្នក

បុគ្គលិកនៃវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជាបានដឹកនាំនិស្សិតទៅចូលរួមប្រគួតប្រជែង
ក្នុងកម្មវិធី “ខ្ញុំ និងអ្នក” របស់ស្ថានីយ៏ទូរទស្សន៏ជាតិ កម្ពុជា ដោយក្តីសប្បាយរីករាយ។

 

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Posted in Events