ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

  • វិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជាត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនដូចជា៖
  1. បុគ្គលិកផ្នែកការិយាល័យសិិក្សា ចំនួន ៥នាក់
  2. បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល ចំនួន ៥នាក់

១

២

៣

 

Posted in Careers, Events