ពិធីចែកលិខិតសរសើរ

ថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦
ពិធីសំណេះសំណាល និងចែកលិខិតសរសើរ
ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម នាយកវិទ្យាស្ថាន ជូន៖
  • ដល់សិស្ស-និស្សិតវគ្គសិក្សាពិសេស ផ្នែក ភាសាអង់គ្លេស
  • វិញ្ញាបនបត្រជាន់ខ្ពស់
  • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល “តម្រង់ទិសការងារ”

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Posted in Events