សកម្មភាពឯកឧត្តម ដួង ច័ន្ទអម្រិត នាយកវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជា កំពុងចុះហត្ថលេខាលើគំរូសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី៤ និងទី៥ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១


សកម្មភាពឯកឧត្តម ដួង ច័ន្ទអម្រិត
នាយកវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជា
កំពុងចុះហត្ថលេខាលើគំរូសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររង
ជំនាន់ទី៤ និងទី៥ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១ ចំនួនប្រមាណ ២៥០០នាក់ជាង។


 

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Posted in Events

Recent Post