អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថាន

 

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការទទួលស្គាល់វិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជា
លេខ ៤៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា អនុញ្ញាតិឲ្យបណ្តុះបណ្តាល ៖
១.ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
២.ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង
៣.ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

 

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire


 

Posted in Events