ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា “ជំនាញទន់” (Soft Skills) ជូននិស្សិតជំនាន់ទី៩


ពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា ជូនដល់និស្សិតជំនាន់ទី៩

ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមនាយកវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជា
ក្នុងកម្មវិធី “ជំនាញទន់”

(Soft Skills)
(០១ មេសា ២០១៦)

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Posted in Events

Recent Post