ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត

 

១.អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

M.A in TESOL / M.A in Eng.

២.គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

MBA in Management

៣.គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

MBA in Finance