វគ្គសិក្សាពិសេស


 វគ្គសិក្សាពិសេសមានបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញដូចជា៖
  • ២.ជំនាញវគ្គខ្លីរយៈពេល៣ខែ
  • ១.ជំនាញសិក្សារយៈពេល១ ឆ្នាំ
  • ៣.ថ្នាក់ភាសាបរទេសគ្រប់កម្រិត
  • ៤.ថ្នាក់កុំព្យូទ័រគ្រប់ជំនាញ