ការងារ


១

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

វិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ កម្ពុជាត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនដូចជា៖ បុគ្គលិកផ្នែកការិយាល័យសិិក្សា ចំនួន ៥នាក់ បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល ចំនួន ៥នាក់   ...
Read More
១១

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

១.ផ្នែក គណនេយ្យ ២.អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ...
Read More

 

 

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire