បរិញ្ញាបត្រ


 ១.មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសាបរទេស
Faculty of Arts, Humanities and Languages
-អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

២.មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម សណ្ឋាគារ-ទេសចរណ៏
Faculty of​​​ Business Management Hotel-Tourism
-គណនេយ្យ
-ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
-ទីផ្សារ
-គ្រប់គ្រង
-គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ-ទេសចរណ៍

៣.មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Faculty of  Law and Political Science
-នីតិសាធារណៈ
-នីតិឯកជន
-អភិវឌ្ឃន៍សេដ្ឋកិច្ច
-វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

៤.មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា
Faculty of ​Science and Information Technology
-វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ
-ព័ត៌មានវិទ្យា

៥.មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍជនបទ
Faculty of Agriculture and Rural Development
-កសិកម្ម
-អភិវឌ្ឃជនបទ

៦.មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម និងអេឡិចត្រូនិច
Faculty of Engineering and Electronic
-វិស្វកម្មអគ្គីសនី
-វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច

ម៉ោងសិក្សាចែកចេញជា ៤ពេលៈ
ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ
-ពេលព្រឹកៈ 07:30-10:30 
-ពេលរសៀលៈ 01:30-04:30
-ពេលរសៀលៈ 05:30-08:30 
ថ្ងៃសៅរ៏-អាទិត្យ
-ពេលព្រឹកៈ 07:30-12:00 និងពេលរសៀល 01:30-04:30