អាហារូបករណ៏

CICI-logo 1

 សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្ដីពី
ការផ្ដល់អាហារូបករណ៏ ១០០%
ចំនួន ១៥០០ កន្លែង​ ដោយស្វ័យប្រវត្តិរយៈពេល៤ឆ្នាំ
សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬបរិញ្ញាបត្ររង
វិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ កម្ពុជា
មានកិត្ដិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សិស្ស-និស្សិត
ដែលកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ
​ និងវិទ្យាល័យទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាៈ
ដោយមានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការ CICO
វិទ្យាស្ថានផ្ដល់ អាហារូបករណ៍ ១០០%
ស្វ័យប្រវត្ដិចំនួន ១៥០០ កន្លែងរយៈពេល៤ឆ្នាំ
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្ររង
វិទ្យាស្ថានក៏ផ្ដល់ជូននិស្សិតឲ្យទទួលបានការប្រើប្រាស់
Internet, E-mail
និងកន្លែងស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃ
ជាពិសេសទទួលបានការងារធ្វើនៅវិទ្យាស្ថានដោយផ្ទាល់
ឬស្ថាប័នដែលជាដៃគូសហការជាមួយវិទ្យាស្ថាន
វគ្គសិក្សាថ្មីចូលរៀនថ្ងៃទី ០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
សូមអរគុណ

លក្ខខណ្ឌនៃការសិក្សា

 

១.សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ៈ
ត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។

 

២.ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រៈ
ត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។

 

៣.ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងៈ
ត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ឬសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
(ធ្លាក់បាក់ឌុប) ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។

វិទ្យាស្ថានក៏មានផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៏ ៦០%
ចំពោះនិស្សិតផ្ទេរការសិក្សាពីសកលវិទ្យាល័យ
និងវិទ្យាស្ថាននានាសម្រាប់ថ្នាក់បន្តឆ្នាំទ២ ឬទី៣។

 

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire


 

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire